สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
แบบสอบถามภาคผนวก ก
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART
แนวทางดำเนินการตามแผน PART
ขอส่งแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รายงานประจำปี 2554 (Annual Report 2011) ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
แผนบริหารความเสี่ยงกรมอุทยานแห่งชาติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมอุทยานฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
ตัวอย่างการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558)
คู่มือการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงิน อส.201 - 204
แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
คู่มือการรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-project tracking
เอกสารประกอบการประชุมคำรับรองปี 56
คำรับรองปี56 สบอ.15
คู่มือการจัดทำแผน อส.201 อส.204 ประจำปีงบประมาณ 2557
เอกสารประชุมคำขอ 58 สบอ.15
เกณฑ์ราคามาตรฐานคอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ราคามาตรฐานครุภัรฑ์และสิ่งก่อสร้าง สำนักงบประมาณ
บัญชีราคามาตรฐาน สำนักงบประมาณ/a>
คู่มือการจัดทำรายงานระบบติดตาม อส.301 อส.302 อส.303 ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการออกติดตาม ให้คำปรึกษา และเร่งรัดการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เอกสารจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ.2561