Untitled Document
 
Untitled Document
 สวนรุกขชาติโป่งสลี
 อัตรากำลัง
 สถานที่ตั้ง
 สภาพทั่วไปของพื้นที่
 บ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว
 ลานกิจกรรม(ค่ายลูกเสือ)
 กล้าไม้สำหรับแจกจ่าย
 ภาพกิจกรรม
 
 


ข้อมูลพื้นฐานสวนรุกขชาติโป่งสลี

1. ชื่อหน่วยงาน สวนรุกขชาติโป่งสลี
สังกัดส่วนพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ และพันธุ์พืช

2. ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน นางสาวรุ่งศรัณย์ ขันโท
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 081-5304545 053-152652

3. ที่ตั้งสำนักงาน / หน่วย ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
พิกัดสำนักงาน 058274 E , 219314 N
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 053-152652


วัน – เดือน – ปี ที่ตั้งหน่วยฯ

         เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2499 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 9 ( พ.ศ. 2499 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 73 ตอนที่ 71 ลงวันที่ 4 กันยายน 2499

ให้ป่าโป่งสลี ท้องที่ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เนื่องจากป่าแห่งนี้มีไม้ชนิดมีค่าเป็นปริมาณมาก เช่น ไม้สัก เหมาะที่จะสงวนไว้เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน

          ต่อมาปี พ.ศ. 2518 ป่าไม้เขตเชียงรายได้พิจารณาเห็นว่าป่าสงวนฯ แห่งนี้เป็นป่าธรรมชาติแห่งเดียวที่มีสภาพป่าสมบูรณ์ มีไม้สักขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นไม้ชนิดดีมีค่าหายากจึงควรอนุรักษ์ไว้ และป่าแห่งนี้อยู่ใกล้ตัวเมืองเชียงราย การคมนาคมสะดวก น่าจะได้รับการปรับปรุงเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ดังนั้น สำนักงานป่าไม้เขตเชียงราย จึงขออนุมัติกรมป่าไม้เพื่อจัดตั้งป่าสงวนแห่งชาติป่าโป่งสลีเป็นสวนรุกขชาติ และใช้ชื่อว่า “สวนรุกขชาติโป่งสลี” โดยใช้ที่ทำการป่าไม้แขวงที่ 4 เป็นที่ทำการและมีเจ้าหน้าที่ปรับปรุงดูแลรักษาตลอดมา

วัตถุประสงค์

          รวบรวมพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ไว้ โดยเฉพาะไม้ยืนต้นที่มีค่าในทางเศรษฐกิจ และติดป้ายชื่อพันธุ์ไม้เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ปรับปรุงตกแต่งสถานที่ เพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว ให้สะดวกต่อการพักผ่อนหย่อนใจและทัศนศึกษา ตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า

Untitled Document
สวนรุกขชาติโป่งสลี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 053-152652

จัดทำโดย ศูนย์ปฎิบัติการภูมิสารสนเทศและการสื่อสาร