@@ ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช @@

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมทรัพยากรธรณี กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ

 รายงานสถานการณ์การเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ

 การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จังหวัดเชียงราย

 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ประสานข้อมูลและเตือนภัยพิบัติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

 มาตรการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ

 ประกาศเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

 การติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา

ในบริเวณต้นน้ำของน้ำตกนางรอง จังหวัดนครนายก

 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ประจำปี 2553

 คำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เรื่อง  แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติ

 คำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เรื่อง  จัดตั้งศูนย์ประสานข้อมูลและเตือนภัยพิบัติ

 หนังสือแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติ

 แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ

 คู่มือการเตือนอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก

 ขั้นตอนปฏิบัติในการเตือนอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก

 แบบรายงานหมายเลข 1

 แบบรายงานหมายเลข 2

 ข่าวสาร และประกาศเตือนภัย จากกรมอุตุนิยมวิทยา

 ข่าวสาร และประกาศเตือนภัย จากกรมทรัพยากรธรณี

                                   

 แผนที่ตั้งหน่วยงานตรวจวัดน้ำฝน                 ตารางแสดงค่าพิกัดทีตั้งหน่วยงานในสังกัด

รายงานปริมาณน้ำฝนประจำแต่ละเดือน ปี พ.ศ. 2557

      

  Click  

 

ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
โทรศัพท.์ 0-5371-1402 โทรสาร.0-5371-1961