Responsive image

รายงานประจำที่ 04 ธันวาคม 2020

หน่วยงาน
ปริมาณน้ำฝนสะสมรายวัน
ปริมาณน้ำฝนสะสมรายเดือน
ปริมาณน้ำฝนสะสมรายปี
อุณหภูมิสูงสุด
อุณหภูมิต่ำสุด
เตือนภัย
หมายเหตุ
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
อุทยานแห่งชาติขุนแจ ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
อุทยานแห่งชาติภูซาง ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
อุทยานแห่งชาติภูนาง ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
อุทยานแห่งชาติแม่ปืม ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
วนอุทยานน้ำตกห้วยก้างปลา ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
วนอุทยานถ้ำผาแล ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
วนอุทยานน้ำตกวังธารทอง ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
วนอุทยานน้ำตกดอนศิลา-ผางาม ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
วนอุทยานน้ำตกขุนน้ำยาบ ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่สัก ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
วนอุทยานน้ำตกตาดสายรุ้ง ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
วนอุทยาน้ำตกตาดควัน ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
วนอุทยานน้ำตกห้วยตาดทอง ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
วนอุทยานแม่สลอง ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
วนอุทยานน้ำตกตาดสวรรค์ ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
วนอุทยานร่องคำหลวง ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหมากเลี่ยม ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
หน่วยจัดการต้นน้ำหงาว-งาว ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ห้อม ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ส้าน ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สลอง ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สรวย ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ยาว ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ยางมิ้น ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่พริก ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ปูน ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ต๋ำ ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ตาช้าง ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ซ้าย ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่งา ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่คำ ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
หน่วยจัดการต้นน้ำภูซาง ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
หน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาหม่น ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
หน่วยจัดการต้นน้ำดอยปางหนุน ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
หน่วยจัดการต้นน้ำดอยตุง ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
หน่วยจัดการต้นน้ำขุนลาว ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหญ้าไซ ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
สถานีพัฒนาการเกษรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามพระราชดำริ บ้านขุนห้วยแม่เปา ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
สถานีควบคุมไฟป่าดอยแม่สลอง ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
สถานีควบคุมไฟป่าขุนแจ ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุงฯ ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
สถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
สถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำกก ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
สถานีควบคุมไฟป่าแม่ปืม ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ
สถานีควบคุมไฟป่าดอยผาช้าง ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ